Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Ortofotomapa 2018
Streszczenie:
Ortofotomapa RGB (wielkość piksela 0.25 m), wykonana na podstawie zdjęć cyfrowych. Maksymalny błąd średni położenia punktu na ortofotomapie wynosi 0.75 m. Ortofotomapa wykonana w państwowym obowiązującym układzie współrzędnych płaskich prostokątnych oznaczonym kodem EPSG:2180.
Słowa kluczowe:
Sporządzanie ortoobrazów, Orthoimagery, GD
Kategoria:
Zobrazowania i mapy bazowe,
Typ reprezentacji przestrzennej:
raster,
Referencyjny układ współrzędnych:
2180 PL-KRON86-NH ORTO.ORTO2018_OB1.RGB.2018.EPSG2180.M-34-64-D-d-4-2
Formaty udostępniania danych:
GeoTIFF 24-bit,
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Objęte infrastrukturą zbiory oraz usługi danych przestrzennych, prowadzone przez organ administracji, podlegają nieodpłatnemu udostępnianiu innym organom administracji w zakresie niezbędnym do realizacji przez nie zadań publicznych.

Przy udostępnianiu zbiorów organom administracji przepisy art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (t.j. Dz. U. z 2014 poz. 1114 z późn. zm.) stosuje się odpowiednio art. 14, ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz. U. z 2010 Nr 76, poz. 489 z późn. zm.).

W sprawach nieregulowanych przez ustawę z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2016 r. poz. 1629), a dotyczących zasad udostępniania i ponownego wykorzystania danych tworzących państwowy zasób geodezyjny i kartograficzny, stosuje się przepisy ustawy z dnia 25 lutego 2016 r. o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (Dz. U. z 2016 poz. 352).

Pochodzenie danych:

Ortofotomapa została wykonana przez MGGP Aero na podstawie zdjęć cyfrowych o rozdzielczości terenowej piksela 0.25 m, pozyskanych w 2018 r. z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu.

Właściciel danych:

Główny Urząd Geodezji i Kartografii

gugik@gugik.gov.pl

Standard metadanych:

ISO 19115-1 2014/Amd 1:2018