górne tło

Kształtowanie i ochrona środowiska

Portal przedstawiający dane Wydziału Kształtowania Środowiska Urzędu Miasta Krakowa. Główne z nich to: źródła niskiej emisji, geologia i ruchy masowe, projekt Monit-Air-Atlas. Pozwala pozyskać informacje o środowisku, o jego zmianach dotyczących różnych zjawisk przyrodniczych lub antropogenicznych, jakie występują w Krakowie.

W dniu 30.06.2021 mapa została wzbogacona o następujące dane:

Mapa „Instalacje na paliwo stałe stosowane w gastronomii” prezentuje lokalizacje restauracji, w których funkcjonują piece do pizzy opalane drewnem lub grille węglowe. Instalacje tego rodzaju podlegają obowiązkowi zgłoszenia, w przypadku gdy stosowane są w gastronomii przystosowanej do obsługi powyżej 500 osób na dobę. Kwestię tę reguluje art. 152 ustawy Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2020r. poz. 1219) oraz rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 2 lipca 2010 r. w sprawie rodzajów instalacji, których eksploatacja wymaga zgłoszenia (Dz.U. z 2019 r. poz. 1510).

Zgodnie z art. 96 ust. 8 ww. ustawy, do instalacji dla których wymagane jest dokonanie zgłoszenia instalacji, nie ma zastosowania uchwała antysmogowa wprowadzająca zakazy w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.

Lokale zaznaczone na mapie, w związku z dokonanym zgłoszeniem instalacji, nie podlegają obowiązującemu na terenie Miasta Krakowa zakazowi stosowania paliw stałych wprowadzonemu uchwałą Sejmiku Województwa Małopolskiego Nr XVIII/243/16 z dnia 15 stycznia 2016 r. w sprawie wprowadzenia na  obszarze Gminy Miejskiej Kraków ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw.


Uwaga! Zalecamy korzystanie z portalu mapowego MSIP Obserwatorium za pośrednictwem przeglądarek internetowych w wersjach aktualnie wspieranych przez producentów np. Google Chrome, Firefox, Edge, Opera, Safari. Portal nie zadziała na przeglądarce Internet Explorer, która nie jest już wspierana przez swojego producenta.