górne tło

Mapa Hałasu 2017

>>Wyświetl mapę<<

Kompozycja mapowa wykonana z danych pozyskanych w roku 2017, której celem jest identyfikacja i charakterystyka głównych źródeł hałasu, występujących na terenie miasta oraz wyznaczenie obszarów zagrożonych ponadnormatywnym poziomem hałasu. Stworzenie map akustycznych wynika z ustawy Prawo Ochrony Środowiska (tj. z 2018 r., poz. 799, z póź. zm.) oraz Dyrektywy 2002/49/WE Parlamentu Europejskiego i Rady odnoszącej się do oceny i zarządzania poziomem hałasu w środowisku. Art. 118 ust. 1 ustawy Prawo ochrony środowiska zobowiązuje starostów (Prezydent Miasta Krakowa) do sporządzania mapy akustycznej w cyklu pięcioletnim.

Zobacz Mapy Hałasu 2017 3D oraz portal informacyjny na temat Mapy Akustycznej Miasta Krakowa.  

dolne t�o