górne tło

Regulamin MSIP

Regulamin korzystania z portalu MSIP Obserwatorium i zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

 1. Udostępnianie zbiorów danych przestrzennych pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, wchodzących w skład państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego, zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne co do zasady jest odpłatne.
 2. Nie pobiera się opłaty za:
  1. udostępnianie zbiorów danych:
   1. państwowego rejestru granic i powierzchni jednostek podziałów terytorialnych kraju,
   2. państwowego rejestru nazw geograficznych,
   3. zawartych w bazie danych obiektów ogólnogeograficznych,
   4. dotyczących numerycznego modelu terenu o interwale siatki co najmniej 100 m;
  2. udostępnianie w postaci elektronicznej zbiorów danych państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego:
   1. w celu edukacyjnym:
    • jednostkom organizacyjnym wchodzącym w skład systemu oświaty, o którym mowa w ustawie z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2015 poz. 2156 ze zm.)
    • uczelniom, o których mowa w ustawie z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2012 r. poz. 572, z późn. zm.),
    • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2016 poz..239 ze zm.).
   2. w celu prowadzenia badań naukowych oraz prac rozwojowych:
    • jednostkom naukowym, o których mowa w art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki (Dz. U. z 2014 r. poz. 1620),
    • podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. (Dz.U. z 2016 poz..239 ze zm.).
   3. w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa wewnętrznego państwa i jego porządku konstytucyjnego - służbom specjalnym w rozumieniu art. 11 ustawy z dnia 24 maja 2002 r. o Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego oraz Agencji Wywiadu (Dz.U. z 2015 poz.1929 ze zm.).
  3. udostępnianie wykonawcy prac geodezyjnych lub prac kartograficznych materiałów zasobu - w przypadku prac geodezyjnych lub prac kartograficznych wykonywanych w celu realizacji określonych w ustawie zadań organów administracji geodezyjnej i kartograficznej lub Głównego Geodety Kraju, po podpisaniu umowy w sprawie udzielenia zamówienia publicznego obejmującego takie prace;
  4. udostępnianie danych zasobu, jeżeli spełnione są przesłanki określone w:
   1. art. 12 ust. 1 i 2, art. 14 ust. 1, art. 15 ust. 2 i 3 ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej(j.t Dz.U. z 2010 Nr 76 poz.489 ze zm.)
   2. art. 15 ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.1114 ze zm.
 3. Dostęp do usług przeglądania „wms” jest powszechny i nieodpłatny.
 4. Korzystanie z treści prezentowanych na Portalu MSIP Obserwatorium jest możliwe tylko do celów niezarobkowych i niekomercyjnych.
 5. Korzystanie z usług dostępnych na Portalu MSIP Obserwatorium możliwie jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz.U. z 2016 poz.666 ze zm.).
 6. Usługobiorca usług dostępnych na Portalu MSIP Obserwatorium nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści prezentowanych w usługach, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych.
 7. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania.
 8. Z uwagi na fakt, iż mogą się zdarzyć sytuacje, iż prezentowane dane dostępne na Portalu MSIP Obserwatorium są niekompletne, nieaktualne, bądź mogą zawierać błędne informacje wymagające weryfikacji i aktualizacji Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania tych zasobów.
 9. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające w związku z niewłaściwym działaniem usług, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 10. W sprawach opisanych powyżej, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego - odmienne zasady.

 1. Dane geoprzestrzenne pochodzące ze zbiorów Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej UMK oraz Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego udostępnia się na podstawie:
  • ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.z 2016 poz.1629)
  • ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o infrastrukturze informacji przestrzennej (Dz.U. z 2010 Nr 76 poz.489 ze zm.)
  • ustawy z dnia 17 lutego 2005r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz.U. z 2014 r. poz.1114 ze zm.)
 2. Prezentowane w portalu MSIP Obserwatorium - http://msip.um.krakow.pl/obserwatorium/ mapy i serwisy mają charakter wyłącznie poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki i raporty w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty mające charakter prawny albo moc prawną. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych. Mapy, serwisy ani żadna część portalu bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem: elektronicznym, cyfrowym, fotograficznym, mechanicznym lub innym.

W innych przypadkach nieuregulowanych w/w przepisami obowiązują ogólne zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego.

dolne t�o