górne tło

Informacje

  1. Informacje ogólne

Katalog danych i usług wraz z wyszukiwarką pozwala w prosty i szybki sposób sprawdzić informacje o zbiorach znajdujących się w zasobach MSIP. Katalog dzieli się na dwie części Katalog danych oraz Katalog usług. W katalogu danych znajdują się zbiory, wyświetlane w kompozycjach czy aplikacjach mapowych na portalu, a w katalogu usług zebrane są usługi WMS (Web Map Service), wystawiane publicznie przez MSIP.

Podstawą prawną tworzenia i prowadzenia metadanych jest Dyrektywa 2007/2/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 14 marca 2007 r. ustanawiająca infrastrukturę informacji przestrzennych we Wspólnocie Europejskiej (INSPIRE) opublikowana w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej z dnia 25 kwietnia 2007r.

Metadane z zakresu geoinformacji to skatalogowane informacje o zasobie, określające zawarte w nim dane pod względem: zasięgu przestrzennego, zakresu informacyjnego, pochodzenia, dokładności, szczegółowości i aktualności danych zbioru, zastosowanych standardów, prawach własności i prawach autorskich, cenach, warunkach i sposobach uzyskania dostępu do danych zbioru oraz ich użycia w określonym celu. Metadane tworzone są według ścisłe określonych standardów.

Prezentujemy tutaj te najważniejsze i kluczowe.

  1. Zawartość katalogu danych i usług

W katalogu danych znajdują się m.in pola:

W katalogu usług znajdują się m.in. pola:

  1. Wyszukiwarka danych i usług

Wyszukiwarka pozwala szybko znaleźć zbiór, wpisując nazwę zbioru lub słowo kluczowe. W wyszukiwarce można ograniczyć szukanie zbiorów do danych możliwych lub niemożliwych do pobrania poprzez narzędzie Pobieranie, dostępne w kompozycjach mapowych 2D na portalu.