górne tło

Jakie efekty przyniosły realizowane działania naprawcze na rzecz jakości powietrza w Krakowie?

W zakładce Aplikacje udostępniliśmy nowe opracowanie przedstawiające efekty dotychczas zrealizowanych działań naprawczych na rzecz poprawy jakości powietrza w Krakowie.

>>>Przejdź do aplikacji<<<

Aplikacja przedstawia wyniki pracy pt.: "Ocena efektów prowadzonych działań naprawczych w zakresie poprawy jakości powietrza w Krakowie", zrealizowanej dla Gminy Miejskiej Kraków przez Akademię Górniczo-Hutniczą im. Stanisława Staszica w Krakowie pod kierownictwem dr. inż. Mateusza Rzeszutka (Wydział Geodezji Górniczej i Inżynierii Środowiska, Katedra Kształtowania i Ochrony Środowiska).

Głównym celem pracy była ocena zmian stanu zanieczyszczenia powietrza w Krakowie pyłem zawieszonym PM10 i PM2,5 w okresie od 1.01.2011 r. do 30.04.2019 r. i identyfikacja przyczyn tych zmian w kontekście podejmowanych w tym okresie działań naprawczych.

Analizy wykonano na podstawie dostępnych danych z systemu monitoringu jakości powietrza przy zastosowaniu metod uczenia maszynowego. W przeprowadzonych badaniach zastosowano innowacyjne podejście analityczne oparte na ocenie zależności między stężeniami zanieczyszczeń pyłowych a zdefiniowanymi zmiennymi meteorologicznymi i mikroklimatycznymi.  Skutkowało to wyeliminowaniem wpływu czynnika meteorologicznego na poziom rejestrowanych w powietrzu stężeń pyłów zamieszonych, a tym samym na obiektywną ocenę skutków wynikających ze zmiany pola emisji.

Zgodnie z przyjętymi założeniami w pracy tej zrealizowano następujące cele szczegółowe:

>>>Przejdź do aplikacji<<<

 

Zobacz materiały źródłowe:

1. Prezentacja - do pobrania

2. Podsumowanie

3. Graficzne przedstawienie trendów stężeń zanieczyszczeń pyłowych

4. Graficzne przedstawienie efektów programu PONE w formie przestrzennej