Powrót do katalogu danych i usług

Zbiory MSIP

Tytuł zasobu:
Rejestr terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy
Streszczenie:
Zbiór danych zawierający lokalizację, zasięg oraz przebieg granic osuwisk, terenów zagrożonych, elementów rzeźby wewnątrzosuwiskowej, stref aktywności osuwisk, zbiorników i podmokłości.
Słowa kluczowe:
ruchy masowe, czoła, progi akumulacyjne, szczeliny, obszary antropogeniczne, tereny zagrożone, MSIP, niepobieralne, WS, projekt SOPO
Kategoria:
informacjeGeologiczne,
Typ reprezentacji przestrzennej:
wektor,
Referencyjny układ współrzędnych:
EPSG:2178
Dostęp do danych online:
Ograniczenia wykorzystania:

Wykorzystanie danych zgodne z regulaminem MSIP

Dane mogą być użyte w następujących celach: 1. Uzyskanie ogólnych informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi niezbędnych do planowania przestrzennego zgodnie z Ustawą z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym. 2. Uzyskanie ogólnych informacji o terenach zagrożonych ruchami masowymi niezbędnych do zapobiegania degradacji i dewastacji gruntów rolnych i leśnych zgodnie z Ustawą z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych. 3. Założenie i prowadzenie rejestru terenów zagrożonych ruchami masowymi ziemi oraz terenów, na których występują te ruchy zgodnie z ustawą z dnia 27 kwietnia 2007 r. w sprawie informacji dotyczących ruchów masowych ziemi. 4. Prowadzenie monitoringu zagrożeń geologicznych przez państwową służbę geologiczną zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze. 5. Wsparcie procesu wydawania decyzji o warunkach zabudowy zgodnie z obowiązującymi przepisami. 6. Wsparcie procesu decyzyjnego w sprawie zagrożenia infrastruktury budowlanej i drogowej wskutek procesów ruchów masowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami. 7. Wsparcie procesu decyzyjnego przez jednostki zarządzania kryzysowego. 8. Sporządzanie projektów robót geologicznych, dokumentacji geologficznych oraz innych dokumentów projektowych. Wszystkie dane zawarte w bazie danych SOPO stanowią utwór i podlegają ochronie zgodnie z Ustawą z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych, dlatego też każdorazowe wykorzystanie tych danych wymaga zacytowania autorów poszczególnych opracowań.

Pochodzenie danych:

Informacji o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic osuwisk pozyskiwane są w wyniku prac terenowych poprzedzonych kameralną analizą materiałów archiwalnych. Kartowanie terenowe przeprowadzana jest w oparciu o najnowsze dostępne mapy topograficzne w skali 1:10 000. W pracach terenowych wykorzystywane są odbiorniki GNSS z dokładnością wyznaczenia lokalizacji ok. 10 m. Informacje o lokalizacji, zasięgu i przebiegu granic terenów zagrożonych pozyskiwane jest w wyniku prac terenowych oraz eksperckiej analizy. Informacje zawarte w kartach rejestracyjnych osuwisk i terenów zagrożonych są pozyskiwane w wyniku prac terenowych i kameralnych.

Właściciel danych:

Prezydent Miasta Krakowa

Urząd Miasta Krakowa Wydział Kształtowania Środowiska

Osiedle Zgody 2

31-949 Kraków

Polska

ws.umk@um.krakow.pl

Standard metadanych:

ISO19115 2003/Cor.1:2006