Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin MSIP

Regulamin korzystania z portalu MSIP Obserwatorium i zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Zapisy ogólne

 1. Prezentowane w portalu MSIP Obserwatorium https://msip.krakow.plmapy i serwisy mają charakter wyłącznie poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki i raporty w żadnym razie nie mogą być traktowane jako dokumenty mające charakter prawny albo moc prawną. Nie mogą one być również podstawą jakichkolwiek czynności administracyjnych.
 2. Interaktywne kompozycje mapowe, serwisy mapowe ani żadna część portalu bez pisemnej zgody nie może być wykorzystywana w systemach odtwarzalnych bądź reprodukowana jakimkolwiek sposobem elektronicznym.
 3. Korzystanie z usług dostępnych na Portalu MSIP Obserwatorium możliwie jest wyłącznie w zakresie własnego użytku osobistego określonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz.U. 2019.1231 ze zm.)
 4. Usługobiorca usług dostępnych na Portalu MSIP Obserwatorium nie ma prawa zwielokrotniać, sprzedawać, udostępniać lub w inny sposób wprowadzać do obrotu lub rozpowszechniać treści prezentowanych w usługach, w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać lub udostępniać ich w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych w sposób masowy, zarobkowy i komercyjny.
 5. Generowane wydruki map oraz raporty mogą być wykorzystywane przez użytkowników jako:
  • załączniki poglądowe do pism i wniosków,
  • załączniki graficzne do opracowań naukowych,
  • mapy robocze,
  • podkłady pod własne szkice lokalizacyjne i opracowania,

 z zastrzeżeniem uwarunkowań opisanych w pkt.4.

 1. Wykorzystując zobrazowania graficzne z portalu MSIP Obserwatorium należy każdorazowo przywoływać źródło pozyskania danych, wskazując adres internetowy strony Portalu MSIP Obserwatorium. Przykładowy zapis wskazujący na źródło:

Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl)  

 1. Dostęp do usług przeglądania WMS jest powszechny i nieodpłatny.
 2. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania zasobów publikowanych na Portalu MSIP Obserwatorium z tytułu możliwej niekompletności lub nieaktualności danych.
 3. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające w związku z niewłaściwym działaniem usług, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 4. W sprawach opisanych powyżej, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne, ustawy o infrastrukturze informacji przestrzennej, ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz Kodeksu cywilnego.

 

E-usługi udostępnione w ramach Portalu MSIP Obserwatorium

 1. W ramach Portalu MSIP Obserwatorium udostępnione zostały e-usługi:
  • wyszukiwania danych
  • pobierania danych
  • edycji danych
 2. Udostępnione e-usługi służą do zapewnienia lepszej komunikacji UMK z mieszkańcami.
 3. Usługa wyszukiwania danych jest ogólnie dostępna i nie wymaga logowania.
 4. Korzystanie z usług pobierania i edycji danych wymaga zalogowania/zarejestrowania użytkownika w ramach Platformy Magiczny Kraków.
 5. Zalogowanie do usług, korzystanie z portalu wymaga zaakceptowania warunków regulaminu oraz potwierdzenia zgodności wprowadzonych danych do logowania.
 6. Informacje o zarejestrowanych użytkownikach portalu przechowywane są w bazie danych Miejskiej Platformy Internetowej „Magiczny Kraków”. Dane identyfikacyjne użytkownika obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło dostępowe do konta, zgodę na przetwarzanie danych osobowych, oświadczenie o prawdziwości danych, data, adres IP, typ operacji.
 7. Dane osobowe będą przetwarzane w celu:
  • utworzenia konta w ramach platformy MPI i zapewnienia działania e-usług;
  • zbierania statystyk wykorzystania e-usług Portalu MSIP Obserwatorium;
  • udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i realizację komunikacji zwrotnej;
 8. Korzystając z ww. usług zalogowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailowych powiadomień z modułu administracyjnego o stanie realizacji usługi.
 9. Usługa pobierania udostępnia tylko te dane, które zostały zaklasyfikowane przez Merytorycznego Administratora Informacji jako dane typu OPEN DATA.
 10. Usługa pobierania danych wysyła na adres e-mail użytkownika jedynie link do przygotowanej paczki danych umieszczonej na serwerach Gminy Miejskiej Kraków.
 11. Usługa pobierania danych nie obejmuje zbiorów danych przestrzennych pochodzących z Powiatowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego (PZGiK), wchodzących w skład Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego. Zgodnie z art. 40a ust. 1 ustawy Prawo geodezyjne i kartograficzne (t. j. Dz.U.2019.725 ze zm.) udostępnianie tych zbiorów danych jest realizowane za pośrednictwem procedur opisanych na stronach BIP Kraków GD-2 i GD-34.
 12. Prezentowane na portalu MSIP Obserwatorium dane i informacje z PZGiK w postaci usług i serwisów mapowych mają charakter informacyjny i służą do przeglądania i wyszukiwania bez możliwości ich pobrania z portalu w postaci wektorowej i obiektowej.
 13. Korzystanie z usługi edycji ograniczone jest przez Administratora MSIP co do ilości wprowadzonych obiektów.
 14. Dane wprowadzone przez usługę edycji mogą zostać wyczyszczone przed Administratora MSIP, po uprzednim zawiadomieniu użytkownika drogą e-mailową. Użytkownik będzie miał możliwość przedłużenia okresu przechowywania danych na serwerach Gminy Miejskiej Kraków.
 15. Dane wprowadzone przez usługę edycji będą dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika, który je wprowadził.

 

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego stosuje się odmienne zasady dla danych zgromadzonych w PZGiK i MSIP – dostępne tutaj
 2. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania.
 3. W innych przypadkach nieuregulowanych w/w przepisami obowiązują ogólne zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego – dostępne tutaj.

 

INFORMACJA ADMINISTRATORA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

Drogi użytkowniku Portalu MSIP Obserwatorium, zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem możesz się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: msip@um.krakow.pl.

Twoje dane osobowe będą przetwarzane przez nas w celach:

 1. utworzenia konta w ramach platformy MPI i zapewnienia działania e-usług;
 2. zbierania statystyk wykorzystania e-usług Portalu MSIP Obserwatorium;
 3. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i realizację komunikacji zwrotnej.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia konta na platformie MPI.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym powierzono lub zostaną powierzone dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług na Portalu MSIP Obserwatorium.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem koniecznym do realizacji e-usług na Portalu MSIP Obserwatorium.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z niektórych e-usług, które wymagają logowania.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania Twoich danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1).

 

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – ul. Wielopole 17a, 31-072 Kraków, adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Szymon Wilkowski
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2019-04-05
Data aktualizacji: 2019-10-15
Powrót