Strona główna rozwiń menu
Serwis używa plików cookies zgodnie z polityką prywatności pozostając w serwisie akceptują Państwo te warunki

Regulamin MSIP

Regulamin Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej ( zwanego dalej MSIP) i zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego.

Zapisy ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady funkcjonowania, korzystania z Portalu MSIP Obserwatorium (zwanego dalej Portalem) https://msip.krakow.pl oraz zasady ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego, w tym w szczególności prawa i obowiązki Użytkowników Portalu oraz Administratora MSIP.
 2. Postanowienia regulaminu stanowią wyłączną podstawę powyższych praw i obowiązków, z wyłączeniem okoliczności uregulowanych obowiązującymi przepisami prawa.
 3. Prezentowane w Portalu mapy i serwisy mają charakter poglądowy, a pozyskiwane z niego wydruki nie stanowią dokumentów mających charakter prawny albo moc prawną.
 4. Administratorem MSIP Portalu w rozumieniu Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną jest Wydział Geodezji Urzędu Miasta Krakowa Referat ds. Miejskiego Systemu Informacji Przestrzennej.
 5. Publikowane w Portalu dane i informacje są jawne i powszechnie dostępne za wyłączeniem danych ograniczonych przepisami prawa i wyłączeniem sytuacji opisanych  z pkt. 8 i 9 niniejszego regulaminu.
 6. Generowane wydruki map oraz raporty mogą być wykorzystywane przez użytkowników m.in. jako:
  • załączniki poglądowe do pism i wniosków,
  • załączniki graficzne do opracowań naukowych, badawczych, szkolnych,
  • mapy robocze,
  • dane i mapy do celów dydaktycznych,
  • podkłady pod własne szkice lokalizacyjne i opracowania,
  • mapy do własnych celów prywatnych.
 7. Wykorzystując zobrazowania graficzne i usługi z Portalu należy każdorazowo przywoływać źródło pozyskania danych, wskazując adres internetowy strony Portalu. Przykładowy zapis wskazujący na źródło: Gmina Miejska Kraków, Portal MSIP Obserwatorium (https://msip.krakow.pl
 8. Użytkownik nie ma prawa zwielokrotniać i udostępniać odpłatnie, wprowadzać do obrotu serwisów mapowych z Portalu w całości bądź we fragmentach, w szczególności przesyłać oraz udostępniać ich komercyjnie w systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych systemach teleinformatycznych. Serwis mapowy rozumiany jest jako usługa serwera mapowego udostępniająca zestaw danych w postaci m.in.: REST, WMS, WFS, WMTS.
 9. Wykorzystanie serwisów mapowych z Portalu w całości bądź we fragmentach, w sposób ciągły i zorganizowany, w niekomercyjnych systemach i sieciach komputerowych lub jakichkolwiek innych niekomercyjnych systemach teleinformatycznych w celu dalszego udostępnienia wymaga uzyskania pisemnej zgody od Administratora MSIP.
 10. Dostęp do udostępnionych z Portalu usług przeglądania WMS i pobierania WFS jest powszechny i nieodpłatny.
 11. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania zasobów publikowanych na Portalu z tytułu możliwej niekompletności lub nieaktualności danych.
 12. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za problemy wynikające w związku z niewłaściwym działaniem usług, błędami, brakami, zakłóceniami, defektami, opóźnieniami w transmisji danych, wirusami komputerowymi, awarią linii lub systemu informatycznego.
 13. W sprawach opisanych powyżej, co do zasady, stosuje się przepisy obowiązującego prawa, w tym w szczególności ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo Geodezyjne i Kartograficzne, ustawy z dnia 4 marca 2010 r. o Infrastrukturze Informacji Przestrzennej, ustawy z dnia 17 lutego 2005 r.  o Informatyzacji Działalności Podmiotów Realizujących Zadania Publiczne, ustawy z dnia 4 lutego 1994 r.  o Prawie Autorskim i Prawach Pokrewnych oraz ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny.

Korzystanie z E-usług udostępnionych w ramach Portalu

 1. W ramach Portalu udostępnione zostały e-usługi: wyszukiwania danych, pobierania danych i edycji danych.
 2. Usługa wyszukiwania danych jest ogólnie dostępna i nie wymaga logowania.
 3. Korzystanie z usług pobierania i edycji danych wymaga zalogowania/zarejestrowania użytkownika w ramach Miejskiej Platformy Internetowej (MPI).
 4. Zalogowanie do usług, korzystanie z Portalu wymaga zaakceptowania warunków regulaminu oraz potwierdzenia zgodności wprowadzonych danych do logowania. (regulamin MPI)
 5. Informacje o zarejestrowanych użytkownikach Portalu przechowywane są w bazie danych MPI. Dane identyfikacyjne użytkownika obejmują: imię i nazwisko, adres e-mail, hasło dostępowe do konta, oświadczenie o prawdziwości danych, data, adres IP, typ operacji.
 6. Korzystając z ww. usług zalogowany użytkownik wyraża zgodę na otrzymywanie e-mailowych powiadomień z modułu administracyjnego o stanie realizacji usługi.
 7. Usługa pobierania udostępnia tylko te dane, które zostały zaklasyfikowane przez Merytorycznego Administratora Informacji jako dane typu OPEN DATA - Pobieralne.
 8. Usługa pobierania danych wysyła na adres e-mail użytkownika jedynie link do przygotowanej paczki danych umieszczonej na serwerach Gminy Miejskiej Kraków.
 9. Prezentowane na Portalu dane i informacje w postaci usług i serwisów mapowych, które nie zostały sklasyfikowane jako dane typu OPEN DATA lub ich źródłem są dane rastrowe mają charakter informacyjny i służą do przeglądania i wyszukiwania bez możliwości ich pobrania z portalu w postaci wektorowej i obiektowej.
 10. Korzystanie z usługi edycji ograniczone jest przez Administratora MSIP co do ilości wprowadzonych obiektów.
 11. Dane wprowadzone przez usługę edycji mogą zostać wyczyszczone przed Administratora MSIP, po uprzednim zawiadomieniu użytkownika drogą e-mailową. Użytkownik będzie miał możliwość przedłużenia okresu przechowywania danych na serwerach Gminy Miejskiej Kraków.
 12. Dane wprowadzone przez usługę edycji będą dostępne tylko dla zalogowanego użytkownika, który je wprowadził.

Postanowienia końcowe

 1. Korzystanie z Portalu jest równoznaczne z oświadczeniem Użytkownika, że zapoznał się z Regulaminem Portalu i akceptuje jego warunki.
 2. Administrator MSIP zastrzega sobie prawo do zmiany Regulaminu w przypadku zmiany przepisów oraz w każdej chwili bez konieczności uzasadnienia.
 3. Administrator MSIP zastrzega sobie prawo do pozostawienia reklamacji bez rozpoznania, jeżeli wynikać ona będzie z nieznajomości postanowień Regulaminu lub przepisów prawnych.

Ponowne wykorzystywanie informacji sektora publicznego

 1. W zakresie ponownego wykorzystania informacji sektora publicznego stosuje się odmienne zasady dla danych zgromadzonych w PZGiK i MSIP – dostępne tutaj
 2. Prezydent Miasta Krakowa nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania.
 3. W innych przypadkach nieuregulowanych w/w przepisami obowiązują ogólne zasady wykorzystywania informacji sektora publicznego – dostępne tutaj.

 

Informacja Administratora o przetwarzaniu danych osobowych dla użytkowników Portalu MSIP Obserwatorium, posiadających konta

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 unijnego ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (tzw. RODO) informujemy, że administratorem danych osobowych  jest Prezydent Miasta Krakowa z siedzibą Pl. Wszystkich Świętych 3-4, 31-004 Kraków. Z administratorem można się skontaktować listownie (adres jw.) lub drogą elektroniczną – adres e-mail: msip@um.krakow.pl.

Dane osobowe będą przetwarzane przez w celach:

 1. utworzenia konta w ramach platformy Miejskiej Platformy Informacyjnej (MPI) i zapewnienia działania e-usług;
 2. zbierania statystyk wykorzystania e-usług Portalu MSIP Obserwatorium;
 3. udzielania odpowiedzi na zadawane pytania i realizację komunikacji zwrotnej.

Informujemy, że:

 1. Masz prawo do żądania od administratora dostępu do Twoich danych osobowych, ich sprostowania lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
 2. Twoje dane osobowe będą przetwarzane do czasu istnienia konta na platformie MPI.
 3. Odbiorcami danych osobowych będą podmioty, którym powierzono lub zostaną powierzone dane w celu zapewnienia bezpieczeństwa świadczonych usług na Portalu MSIP Obserwatorium.
 4. Masz prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 5. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest wymogiem koniecznym do realizacji e-usług na Portalu MSIP Obserwatorium.
 6. Konsekwencją niepodania danych jest brak możliwości skorzystania z niektórych e-usług, które wymagają logowania.
 7. Administrator nie przewiduje profilowania na podstawie Twoich danych osobowych.
 8. Podstawę prawną przetwarzania danych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b) RODO, tj. przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest użytkownik Portalu. .

Dane kontaktowe Inspektora Ochrony Danych: adres pocztowy – jw. , adres e-mail: iod@um.krakow.pl.

pokaż metkę
Osoba publikująca: Paweł Szaro
Podmiot publikujący: MSIP Kraków
Data publikacji: 2023-10-20
Data aktualizacji: 2023-10-23
Powrót